خدمات

هوش مصنوعي و الكترونيك

هوش مصنوعي و الكترونيك


ویژگی ها

 • • سیستم های هوشمند مراقبت از کودکان و سالمندان
 • • طراحي و پياده سازي انواع برد هاي مدار چاپي(PCB)
 • • طراحي و پياده سازي مدارات انالوگ و ديجيتال
 • • پردازش سيگنال(پزشكي و غير پزشكي)
 • • پردازش تصوير( پزشكي و غير پزشكي)
 • • شبيه سازي و اجراي پروژه هاي شناسايي الگو و يادگيري ماشين
 • • شبيه سازي و اجراي پروژه هاي منطق فازي
 • • شبيه سازي و اجراي پروژه هاي شبكه عصبي مصنوعي
 • • بهينه سازي با استفاده از الگوريتم هاي فراابتكاري
 • • تحليل سيگنال هاي صادر شده از سنسورها
 • • آموزش نرم افزار Matlab
 • • شبيه سازي و تحليل ژنراتور، مبدل هاي فركانسي، موتورهاي الكتريكي و كليه سيستم هاي الكتريكي در نرم افزار Matlab

کاربردها